DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Per exercir el dret d’accés a la informació pública consulteu l’enllaç següent:

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/presentacio-de-sollicituds-dacces-la-informacio-publica