Notícies

Lisi Andrés | 22 juny 2018

BUSQUEM GRUPS PER ACTUAR AL VERMUT JAZZ 2019 DE L'AUDITORI !

L’Auditori, en col·laboració amb l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) i l’Associació Professional de Músics de Girona (MusiCat), organitzarà la propera primavera un cicle de concerts.

Aquesta programació constarà d’un concert al migdia, a l’aire lliure, d’una durada de 60 minuts, que tindrà lloc els diumenges següents:

5 de maig
12 de maig
19 de maig
26 de maig
2 de juny
9 de juny

L’horari d’inici dels concerts serà a les 12:45 h.

Per poder-hi actuar, cal que els interessats presentin una proposta, omplint aquest formulari, i s’hauran de tenir en compte les següents condicions:

1. Respecte al caixet, serà tancat per a tot el grup, no es pagaran dietes ni desplaçaments.
En el cas de formacions musicals amb personalitat jurídica pròpia, serà el següent:
-Formacions fins a 10 músics: 200 € + IVA per músic
-Formacions a partir de 10 músics: 150 € + IVA per músic

En el cas de formacions musicals sense personalitat jurídica pròpia, serà el següent:
-Formacions fins a 10 músics: 150 € nets per músic
-Formacions a partir de 10 músics: 120 € nets per músic

2. La contractació de les formacions escollides es realitzarà:
a)Si la banda està legalment constituïda com a persona jurídica, mitjançant contracte d’interpretació artística amb L’Auditori. En aquest cas, els honoraris s’abonaran contra presentació de la factura corresponent per l’import del caixet artístic més IVA (sobre aquest import s’aplicaran les retencions que legalment corresponguin).
b)En cas que la banda no estigui constituïda com a persona jurídica, mitjançant la contractació laboral individual dels components de la formació, donant-los d’alta a la Seguretat Social per part de MusiCat.

3. Les formacions, un cop seleccionades, no podran afegir més músics dels que s’hagin presentat en la proposta, ni en podran modificar cap integrant.

4. 2/3 parts dels integrants de cada formació hauran de tenir residència a Catalunya.

5. Tot el backline i instruments que necessiti la formació, excepte el piano, serà a càrrec de la formació seleccionada.

6. En el moment de fer la inscripció és obligatori adjuntar tota la documentació sol·licitada a efectes de promoció i publicitat.

7. Les formacions, en el moment de presentar la sol·licitud, hauran d’indicar si tenen problemes de disponibilitat en alguna de les dates previstes. S’intentarà respectar aquesta circumstància sempre que es faci constar en la sol·licitud, però si en el moment de concretar el calendari alguna formació no pot actuar en la data que li correspongui perquè algun dels músics no tingui la disponibilitat i això no s’hagués fet constar en la sol·licitud, podrà ser exclosa de la programació.

8. La selecció de les formacions la farà una comissió formada per:
- 2 representants de L’Auditori.
- 1 representant de l’AMJM (que en cap cas podrà ser integrant de cap de les formacions candidates).
- 2 professionals de reconegut prestigi en el sector.

9. La comissió seleccionarà suficients formacions per cobrir les dates convocades més unes formacions de reserva per cobrir possibles baixes.

10. A l’hora de fer la tria es valorarà:
a)Que les composicions siguin originals.
b)Que la proposta presentada no s’hagi estrenat abans a la ciutat de Barcelona.
c)Que el músic sigui soci de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).

11. L’Auditori podrà reservar algunes dates per adjudicar-les directament a alguna formació fora de la convocatòria quan raons d’intercanvi amb altres institucions així sigui necessari.

12. Per participar, s’ha d’omplir el formulari que trobareu aquí. El termini finalitza el 28 de juny de 2018 a les 13 h. En cap cas no s’admetran sol·licituds que arribin per cap sistema després d’aquesta data i hora.

13. Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb:
- AMJM, tel. 93 268 47 36
- L’Auditori, tel. 93 247 93 00