Notícies

30 novembre 2016

BUSQUEM GRUPS PER ACTUAR AL VERMUT JAZZ 2017 DE L'AUDITORI !

L’Auditori, en col·laboració amb l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), organitzarà la propera primavera un cicle de concerts.

Aquesta programació constarà d’un concert al migdia, a l’aire lliure, d’una durada de 60 minuts, que tindrà lloc els diumenges següents:

7 de maig
14 de maig
21 de maig
4 de juny
11 de juny

L’horari d’inici dels concerts serà a les 12,45 h.

Per poder-hi actuar, cal que els interessats presentin una proposta, omplint aquest formulari.

S’hauran de tenir en compte les següents condicions:

1. S’ha d’especificar un caixet artístic tancat del grup, no es pagaran dietes ni desplaçaments. Els caixet de les formacions serà el següent:
Grups de 2 músics: 300 €/per músic
Grups de 3 a 10 músics: 200 €/per músic
Grups a partir de 10 músics: 150 €/ per músic

2. Serà imprescindible que el sol·licitant, en cas de resultar seleccionat, presenti una factura per l’import del caixet artístic de la formació més IVA (sobre aquest import s'aplicaran les retencions que legalment corresponguin), i que els músics actuïn donats d’alta a la Seguretat Social (es podrà demanar l’acreditació corresponent).

3. Només és farà un contracte d’actuació per grup. El contracte i la factura han de ser emesos pel mateix perceptor.

4. Les formacions, un cop seleccionades, no podran afegir més músics dels que s’hauran presentat en la proposta, ni en podran modificar cap integrant.

5. 2/3 parts dels integrants de cada formació hauran de tenir residència a Catalunya.

6. Tot el backline i instruments que necessiti la formació, excepte el piano, serà a càrrec de la formació seleccionada.

7. Des del moment en què es comuniqui a una formació que ha estat seleccionada, disposarà d’un temps determinat per fer-nos arribar tota la documentació necessària, a efectes de publicitat.

8. Les formacions, en el moment de presentar la sol·licitud, hauran d’indicar si tenen problemes de disponibilitat en alguna de les dates previstes. S’intentarà respectar aquesta circumstància sempre que es faci constar en la sol·licitud, però si en el moment de concretar el calendari alguna formació no pot actuar en la data que li correspongui perquè algun dels músics no tingui la disponibilitat i això no s’hagués fet constar en la sol•licitud, podrà ser exclosa de la programació.

9. La selecció de les formacions la farà una comissió formada per:
- 2 representants de L’Auditori.
- 1 representant de l’AMJM (que en cap cas podrà ser integrant de cap de les formacions candidates).
- 2 professionals de reconegut prestigi en el sector.

10. La comissió seleccionarà suficients formacions per cobrir les dates convocades més unes formacions de reserva per cobrir possibles baixes.

11. A l’hora de fer la tria es valorarà:
a) que el músic sigui soci de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).
b)que la proposta presentada no s’hagi estrenat abans a la ciutat de Barcelona.
c) que les composicions siguin originals.

12. L’Auditori podrà reservar algunes dates per adjudicar-les directament a alguna formació fora de la convocatòria quan raons d’intercanvi amb altres institucions així ho facin necessari.

13. Per participar, s’ha d’omplir el formulari que trobareu aquí. El termini finalitza el dimecres 7 de desembre a les 13h. En cap cas no s’admetran sol·licituds que arribin per cap sistema després d’aquesta data i hora.

14. Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb:
- L’Auditori
Tel. 93 247 93 00 ext. 367
- AMJM
Tel. 93 268 47 36