BASES LEGALS DEL SORTEIG D’ENTRADES PEL CONCERTS DE SIT BACK

El Consorci de l’Auditori, amb domicili a Barcelona, c. Lepant, 150 (08013), amb CIF núm. Q5856358F (en endavant, L’Auditori) desitja organitzar un sorteig per regalar entrades als concerts de la primera temporada del cicle “SIT BACK” que tindran lloc entre el 7 de novembre de 2017 i el 14 d’abril de 2018 (en endavant, “el Concurs”), el qual es regirà per les següents BASES:

1– Participants

El concurs està dirigit a totes les persones majors d’edat residents a Espanya, nacionals amb DNI així com estrangers amb tarja de residència, majors de 18 anys.

Les presents Bases són d’obligada acceptació i compliment per a totes les persones que decideixin participar en el Concurs.

2– Període de participació

El període de participació en la promoció és del 26 d’octubre de 2017 fins el 5 de novembre de 2017. Aquest període podrà ser ampliat o reduït per part de L’Auditori, fet que es comunicaria a les plataformes socials del cicle (en aquest cas Instagram).

3– Procediment de participació

Durant el període de participació indicat en la Base segona els interessats podran participar al Concurs a través de la plataforma social Instagram (https://www.instagram.com/sitback.auditori). Per participar, les persones interessades hauran de fer-se seguidors del perfil d’Instagram de “Sit Back” i deixar un comentari al post del concurs o anuncis del concurs amb el nom de la banda o artista que els agradaria veure en concert (de les bandes i artistes que formen part del cartell de la temporada 17/18 de “Sit Back”).

Només s’admetrà una única participació per persona per cada concert.

Els participants s’agruparan per llistes depenent del concert que hagin escollit. De cada llista (n’hi haurà una per cada concert) s’escolliran de manera aleatòria dos guanyadors que tindran dret a 1 entrada doble (entrega total de 4 entrades per cada concert, un total de 28 entrades).

El concert d’Exquirla (Niño de Elche + Toundra) queda exclòs del sorteig ja que les entrades estan exhaurides.

4– Premi

El premi consisteix en una entrada doble (dues entrades) per poder veure el concert triat.

5– Sorteig

El sorteig es realitzarà el dilluns dia 6 de novembre de 2017 mitjançant un sistema aleatori amb certificat garantit per l'aplicació Cooltabs. S’escolliran 14 guanyadors en total.

6– Publicació i avís de guanyadors

Un cop coneguts els guanyadors, L’Auditori contactarà via Instagram (missatge privat) amb els guanyadors informant-los del procés de recollida d’entrades. Els guanyadors facilitaran a L’Auditori la seva adreça electrònica per rebre les entrades per correu.

Els guanyadors del sorteig autoritzen expressament a L’Auditori per a poder publicar els seus noms a la plataforma social.


7– Autorització relativa als drets d’imatge dels participants

L’acceptació del premi per part del guanyador implica expressament l’autorització a L’Auditori per publicar el seu nom i cognoms i altres dades, en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el Concurs en que hagi resultat guanyador, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici, amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. En cas de negativa, perdrà el dret a gaudir del premi.

8– Dades personals

Les dades personals de l’usuari seran incorporades als fitxers de L’Auditori amb la finalitat de gestionar el present concurs i també podent ser utilitzades per remetre informació d’altres accions promocionals.

Aquestes dades es tractaran confidencialment i d’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de manera que els usuaris puguin accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades així com exercitar el seu dret d’oposició.

Tots els participants en la promoció autoritzen a L’Auditori a publicar els seus noms als efectes disposats en les presents bases, poden utilitzar periodísticament el nom i imatge del participant, així com la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament d’informació promocional.

9– Acceptació de les bases

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat en les oficines de L’Auditori i a través de la seva pàgina web www.auditori.cat.

Tots els participants en la promoció, pel simple fet de participar-hi, accepten les bases d’aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposats en la pàgina de registre del Concurs.

10– Altres consideracions

L’Auditori es reserva el dret de modificar o cancel·lar les condicions del sorteig durant el desenvolupament del mateix per circumstàncies alienes a la gestió de l’esdeveniment.

La inscripció en la promoció suposa l’acceptació de les presents Bases, dels seus termes i condicions, així com del criteri de L’Auditori en quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. L’Auditori i els participants en la promoció es sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur, als jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que es pogués generar entre ambdós.

A Barcelona, 26 d’octubre de 2017
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
c. Lepant, 150 (08013) Barcelona
CIF Q-5856358-F